• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   •  

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsp3.knurow.edu.pl

    Data publikacji strony internetowej: 17 września 2020 r.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25 września 2020 r.

    Status pod względem zgodności

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
    • brak opisów alternatywnych w publikowanych zdjęciach,
    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
     

     Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Ilona Skomra, email: ilona.skomra@zsp3.knurow.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 235 27 35 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie mieści się w dwóch budynkach: 

    • budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie (ul. Batorego 5)
    • budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi (ul. Batorego 7)
     

    Budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie (ul. Batorego 7)

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

    Do budynku prowadzą dwa wejścia:

    • wejście główne od ul. Batorego
    • wejście tylne od ul. Kosmonautów
     

    Główne wejście do budynku jest dobrze widoczne z ul. Batorego i  podkreślone zadaszeniem, kolorystyką stolarki i schodami. Centralnie nad drzwiami do budynku umiejscowiona jest prostokątna tablica z nazwą placówki. Przed wejściem znajdują się dwa stopnie, poręcze i podjazd dla wózków oraz wideofon.

    Tylne wejście do budynku znajduje się od strony wewnętrznego placu dostępnego od ul. Kosmonautów. Rejon wejścia jest widoczny, podkreślony zadaszeniem, kolorystyką stolarki i schodami z podjazdem dla wózków.

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    Budynek jest trójkondygnacyjny, posiada platformę do pionowego przemieszczania osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajduje się portiernia. W budynku są dwie klatki schodowe, które łączą wszystkie kondygnacje w budynku i mają zbliżone parametry użytkowe. Główna klatka znajduje się przy holu głównym, a dojście do niej jest proste i intuicyjne. Boczna klatka schodowa znajduje się na końcu dłuższego skrzydła południowego. Schody w obu klatkach składają się z biegów i spoczników pośrednich. Główny hol oraz korytarze zapewniają przestrzeń manewrową osobom na wózkach. 

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Pojedyncze miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciw wejścia do budynku od strony ul. Batorego i wymaga pokonania jezdni. 

    Budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi (ul. Batorego 7)

    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

    Do budynku prowadzą dwa wejścia:

    • wejście główne od ul. Batorego
    • wejście tylne od ul. Kosmonautów
     

    Główne wejście do budynku jest dobrze widoczne z ul. Batorego i  podkreślone zadaszeniem, kolorystyką stolarki i schodami. Centralnie nad drzwiami do budynku umiejscowiona jest prostokątna tablica z nazwą placówki. Przed wejściem znajdują się trzy stopnie schodowe.

    Tylne wejście do budynku znajduje się od strony wewnętrznego placu dostępnego od ul. Kosmonautów. Rejon wejścia jest dobrze widoczny z dużej odległości - podkreślony zadaszeniem, kolorystyką stolarki i schodami z pochylnią.

    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    Budynek jest trójkondygnacyjny, nie posiada windy. W holu głównym znajduje się dyżurka. W budynku są dwie klatki schodowe, które łączą wszystkie kondygnacje w budynku i mają zbliżone parametry użytkowe. Główna klatka znajduje się przy holu głównym, a dojście do niej jest proste i intuicyjne. Boczna klatka schodowa znajduje się na końcu dłuższego skrzydła południowego. Schody w obu klatkach składają się z biegów i spoczników pośrednich. Główny hol oraz korytarze zapewniają przestrzeń manewrową osobom na wózkach. Poszczególne piętra różnią się akcentami kolorystycznymi.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Pojedyncze miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciw wejścia do budynku od strony ul. Batorego i wymaga pokonania jezdni. 

    Dostępność informacyjno - komunikacyjna

    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

    W budynkach nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a lub w druku powiększonym.

    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

    Szkoła zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych