•  

    Egzamin ósmoklasisty to państwowy egzamin, który zostanie przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 r

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.


    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

    • języka polskiego
    • matematyki
    • języka obcego nowożytnego.

    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z  języka angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


    Przebieg egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

    • Egzamin odbędzie się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w dniach 12-14 czerwca 2023 r.
    • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
     • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów z SPE 180 minut)
     • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (dla uczniów z SPE 150 minut)
     • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (dla uczniów z SPE 135 minut).
    • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
    • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
     

    W 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone na poniższych zasadach:

    • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
    • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
    • uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego,
    • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
    • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
    • w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
    • w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
    • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

     Zadania na egzaminie ósmoklasisty

    • W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

    Wyniki i zaświadczenia

    • Ogłoszenie wyników egzaminu odbędzie się 3 lipca 2023 r.
    • 6 lipca 2023 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

     Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

     Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

     Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

     

    Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych