•                  mgr Barbara Erbisz

   •                                          

                                             Godziny pracy pedagoga:

    Poniedziałek  

    Wtorek             

    Środa            

    Czwartek      

    Piątek          

     

             Zadania pedagoga przedszkolnego:

    1.  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
    2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
    3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
    4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
    5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
    6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
    7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
    8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
    • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych