• pedagog specjalny - mgr Magdalena Rusin

   • godziny pracy:

    poniedziałek  08:45-9:45

    wtorek          10:45-11:45

    środa            08:15-12:15

    Pedagog specjalny realizuje następujące zadania:

    Współpracuje z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia                specjalnego w tym IPET i WOPFU.

    Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy mi.n.

    – rekomenduje dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,

    – diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły.

    Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

    Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

    Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:

    – poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

    – placówkami doskonalenia nauczycieli,

    – innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

    – pracownikiem socjalnym,

    – asystentem rodziny,

    – kuratorem sądowym i innymi.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych