• Pedagog szkolny - mgr Beata Miącz-Pałka

   •  

    Godziny pracy:

    • poniedziałek     11:00-15:00
    • wtorek             10:00-15:00
    • środa               08:00-13:30
    • czwartek          11:00-14:00
    • piątek              08:30-13:00

     

    Gabinet znajduje się na holu na II piętrze.

  • Komu pomagam?
    
   • uczniom mającym trudności:
   • z nauką
   • z zachowaniem
   • zdrowotne
   • uczniom zdolnym w organizowaniu działań szkolnych i pozaszkolnych
   • rodzinom naszych uczniów
   • nauczycielom
    
   Formy pomocy:
    
   • wstępna diagnoza trudności w uczeniu się, współpraca w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
   • koordynowanie pomocy dydaktycznej w formie:
    • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
    • zajęć logopedycznych
   • współorganizowanie z wychowawcą klasy zespołów samopomocowych dla uczniów
   • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
   • diagnoza środowiska wychowawczego ucznia
   • budowanie systemu materialnej pomocy dzieciom
   • diagnoza socjometryczna klasy pod kątem występujących relacji, problemów
   • zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez wczesną interwencję w przypadku jej występowania w jakikolwiek formie
   • mediacje w rozwiązywaniu problemów w środowisku szkolnym, pozaszkolnym
   • przygotowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej
   • wsparcie rodziców uczniów z problemami w uczeniu się programowania pomocy domowej
   • wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo
   • wspieranie oddziaływań wychowawczych środowiska domowego dziecka z zaburzeniami zachowania
   • kierowanie rodziców, opiekunów uczniów do wyspecjalizowanych instytucji i służb pomocowych w celu dalszych działań interwencyjno-naprawczych
   • koordynowanie warsztatów i prelekcji dla rodziców (w zależności od potrzeb)
   • pomoc nauczycielom dydaktykom w opracowaniu metod pracy z uczniem z obniżonymi wymaganiami, deficytami rozwojowymi i indywidualnym tokiem nauczania
   • współpraca z lokalnym systemem opieki i pomocy dziecku i rodzinie.  
  • Ciekawe materiały

  •                  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych